Ryszard Zacharski

M
Ryszard Zacharski||p4.htm#i3097|Jan Zacharski|b. 21 Jul 1908\nd. 8 Apr 1983|p3.htm#i3096||||Jan Zacharski|b. 7 Jun 1877\nd. 12 Apr 1942|p4.htm#i3102||||||||||
Charts
Jan Zacharski Descendant Chart

Jozef Zacharski

M
Jozef Zacharski||p4.htm#i3098|Jan Zacharski|b. 21 Jul 1908\nd. 8 Apr 1983|p3.htm#i3096||||Jan Zacharski|b. 7 Jun 1877\nd. 12 Apr 1942|p4.htm#i3102||||||||||
Charts
Jan Zacharski Descendant Chart

Marian Zacharski

M
Marian Zacharski||p4.htm#i3099|Jan Zacharski|b. 21 Jul 1908\nd. 8 Apr 1983|p3.htm#i3096||||Jan Zacharski|b. 7 Jun 1877\nd. 12 Apr 1942|p4.htm#i3102||||||||||
Charts
Jan Zacharski Descendant Chart

Marek Zacharski

M
Marek Zacharski||p4.htm#i3100|Jan Zacharski|b. 21 Jul 1908\nd. 8 Apr 1983|p3.htm#i3096||||Jan Zacharski|b. 7 Jun 1877\nd. 12 Apr 1942|p4.htm#i3102||||||||||
Charts
Jan Zacharski Descendant Chart

Unknown (?)

F
Charts
Jan Zacharski Descendant Chart
     Unknown (?) married Jan Zacharski, son of Jan Zacharski. Unknown (?) was born.

Family: Unknown (?) and Jan Zacharski

Jan Zacharski

M, b. 7 June 1877, d. 12 April 1942
Charts
Jan Zacharski Descendant Chart
     Jan Zacharski was born on 7 June 1877. He died on 12 April 1942 at age 64.

Child of Jan Zacharski